ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN BASIC FANCY LINE BV1. Op alle verkopen, offertes en leveringen zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Deze zijn voor beide partijen bindend, met uitsluiting van andersluidende condities van koper behoudens schriftelijk door verkoper aanvaarde afwijkingen. Door bestelling verklaart de koper deze voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden. 


2. Op alle overeenkomsten gesloten onder de werking van deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen m.b.t. deze overeenkomsten zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda. Verkoper kan koper echter naar haar keuze in rechte betrekken voor het gerecht van diens plaats van vestiging c.q. woonplaats al dan niet onder toezegging van het recht van het land waar koper gevestigd – woonachtig is 


3. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk overeengekomen.

 
4. Levering en overgang risico vinden plaats door overdracht der goederen van beroepsvervoerder of, in geval de goederen door koper worden afgehaald c.q. worden bezorgd, door de in ontvangst name der goederen door koper, resp. de aflevering in het magazijn van de koper. Verkoper neemt de kosten van het vervoer voor zijn rekening tot aan de Nederlandse grens. Voor orders 9 ( negen) stuks en kleiner komen de transportkosten voor rekening van de koper. Uitklaring is voor rekening van de koper. Wanneer levering onafhankelijk is van afroep door de koper en deze in gebreke blijft met het afroepen geldt als leveringdatum de laatste dag van de overeengekomen afroeptermijn c.q. leveringstermijn.

 
5. Na het verstrijken van de (overeengekomen) leveringstermijn – datum treedt automatisch een afleveringstermijn van 4 weken in werking.

 
6. Verkoper is gerechtigd, alle orders, zonder tussenkomst van de rechter, naar eigen keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel vooruitbetaling voor de nog te verrichten leveranties te eisen indien 

a. hij de uit de betreffende order(s) voortvloeiende krediet risico ́s niet of onvoldoende kan dekken bij een door hem te bepalen kredietverzekeraar 

b. de financiële positie van de koper verslechtert voordat de order(s) geheel is c.q. zijn uitgevoerd.

 
7. a. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien zijn binnen twee weken na ontvangst der goederen schriftelijk en duidelijk omschreven bij verkoper zijn ingediend en mits de goederen zich nog bevinden in de staat waarin zij zijn geleverd.

 
b. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te voorkomen afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat, gewicht, finish, design e.d. vormen geen grondslag voor klachten.


c. Bij gerechtvaardigde klachten heeft verkoper de keuze de goederen te crediteren dan wel te herstellen of te vervangen binnen dertig dagen na ontvangst van de retourzending

 
8. Koper kan in geval van niet, niet tijdig c.q. niet correct leveren geen aanspraak doen gelden op vergoeding van schade tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld zijdens verkoper.

 
9. a. De betaling van de koopprijs, dient te Breda, Nederland, te geschieden op een door verkoper aan te wijzen rekening.

b. Betalingen worden slechts aangewend ter vereffening der oudste vervalen vordering. 

c. Bij betaling via een bank geldt als datum van betaling de dag van creditering van de bankrekening van de verkoper. 

d. De koper, die niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, is zonder dat enige waarschuwing nodig is tegenover de verkoper in gebreke. 

e. Iedere vertraging in de betaling brengt voor de koper de verplichting mee verwijlinteresten (rente) te betalen van maximaal 1.5 % per maand of gedeelte van een maand onverminderd een forfaitaire vergoeding van maximaal 15% van de niet of niet tijdig betaalde factuurbedragen conform de handelsgebruiken in het land des kopers. 

f. Indien koper in gebreke blijft tijdig te betalen, is verkoper gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen, contante betaling vóór aflevering der goederen of een kwitantie voor tijdige betaling te verlangen, het contract geheel of gedeeltelijk te annuleren dan wel de verdere uitvoering van de order op te schorten tot alle vervallen factuurbedragen vereffend zijn.

 
10. Alle geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat betaling van alle - ook nog niet vervallen - facturen heeft plaatsgevonden. Zolang verkoper nog iets te vorderen heeft, is deze gerechtigd de goederen terug te nemen en is de koper niet gerechtigd goederen van verkoper in welke vorm dan ook (tot zekerheid) aan derden over te dragen in consignatie te geven. Voor op grond van dit artikel teruggenomen goed eren wordt koper gecrediteerd voor de marktwaarde van die goederen op de dag van terugnamen. 


11. Overmacht door welke de aflevering der goederen vertraagd of verhinderd wordt ontslaat de verkoper van de verplichting tot tijdige levering en zal overigens geen aanleiding geven tot welke aansprakelijkheid van de verkoper dan ook. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid liggend buiten de macht van de verkoper, zoals, doch niet beperkt tot oorlog, relletjes, staking, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij verkoper van elke aard, storingen in de normale aanvoer van grond – en hulpstoffen ten behoeve van verkoper, alsmede stagnatie in het vervoer van producten met door verkoper gekozen transportmiddelen.

 
12. Verkoper is gerechtigd aan derden kledingartikelen te verkopen, die werden geweigerd en/of retour ontvangen, voorzien van welke (merk-) labels van koper dan ook, wanneer de verwijdering van die (merk-) labels leidt tot schade aan of totwaardevermindering van de betreffende artikelen.

13. Indien koper de met verkoper gesloten overeenkomst niet nakomt of aangeeft deze niet na te komen, heeft verkoper het recht op ontbinding van de overeenkomst met recht op schadevergoeding

 
a. vast uitgangspunt voor de berekening van de hoogte van de schadevergoeding is de waarde van de factuur van de verkoper, dan wel het desbetreffende deel van de factuur ingeval van gedeeltelijke ontbinding;

 
b. de hoogte van de schadevergoeding is afhankelijk van de tijd die is verstreken tussen het tot stand komen van de overeenkomst, dat wil zeggen de datum van de order dan wel de orderbevestiging, en het moment waarop de overeenkomst is ontbonden in verhouding tot het laatste oorspronkelijk overeengekomen tijdstip van levering, volgens onderstaande staffel, waarbij de tijdsduur tussen het tot stand komen van de overeenkomst en de uiterste datum van levering de periode wordt genoemd: 

ontbinding binnen verstrijken van de eerste ¼ periode: schadevergoeding = 20%
ontbinding tussen ¼ periode en ½ periode: schadevergoeding = 40%
ontbinding tussen ½ periode en 1/1 periode: schadevergoeding = 60%
ontbinding na (geplande) levering datum / termijn: schadevergoeding = 80%.